Homefacebook RSS

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์พัทยา

วิสิทธิ ปิ่นพาวงศ์ pattaya times 11.05.2012 04:57
นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา แถลงเปิดตัวทีมเรารักษ์พัทยา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา แถลงเปิดตัวทีมเรารักษ์พัทยา


หลังหมดวาระตำแหน่งนายกเมืองพัทยา อิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เปิดตัวทีมเรารักษ์พัทยาทันที พร้อมสานต่อนโยบายเก่าเริ่มงานใหม่(11 พ.ค.55) ณ ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ทีม “เรารักษ์พัทยา” นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและหัวหน้าทีมเรารักษ์พัทยา นำคณะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมทีมที่ปรึกษาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยว่า ตนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนสำคัญคือประชาชนชาวพัทยาและเกาะล้านที่ร่วมคิด ร่วมทำ กิจกรรม และภารกิจต่างๆ ทำให้นโนยายต่างๆ ถูกผลักดันจนมีความคืบหน้าและสำเร็จเป็นรูปธรรม และต้องขอโอกาสทำงานต่อไปเพื่อให้งานที่ขับเคลื่อนไว้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีตนเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 ประกอบด้วย นายบรรลือ  กุลละวณิชย์  นางจิดาภา   สุวัตถาภรณ์ นายธัชชัย  สุภพรพสุพัฒน์  นายอนุพงษ์  พุทธนวรัตน์ นายวิเชษฐ  หนองใหญ่  และนายอุฤทธิ์  นันทสุรศักดิ์

เขต 2 ประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร  นายมรกต หนูห่วง  นางสาวยุวธิดา จีรภัทร์ นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ และนายมาโนช หนองใหญ่

                เขต 3 ประกอบด้วย นายวิชัย รอดเปีย นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นางชณัญษา สุทธิธำรงสวัสดิ์ นายนคร ผลลูกอินทร์ และนายสนิท บุญมาฉาย

เขต 4 ประกอบด้วย นายทวิช ฉายสว่างวงศ์ นายพันธุ์ศักดิ์ แสงจันทร์ นายชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ นายอำนวยธนวิทย์ สมพงษ์ธรรม นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น และนายธงชัย อาจทรง

                ส่วนว่าที่ทีมงานผู้บริหารเมืองพัทยา 4 ท่าน ได้แก่  นายวัฒนา จันทวรานนท์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายรณกิจ เอกะสิงห์ และ นายวีรวัฒน์ ค้าขาย ซึ่งเป็นชุดอดีตรองนายกทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทีมที่ปรึกษาจากหลากหลายสาขาอาชีพมากประสบการณ์อีกกว่า 15 ท่าน

นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่การร่วมกันขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และนโยบายที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องและนโยบายสร้างสรรค์ใหม่ให้ทันต่อยุคสมัย และทันทีหากได้รับตำแหน่งจะดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี แผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี และ 3 ปี ที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย พัทยาสมดุลสู่พัทยายั่งยืน 5 หลัก 7 สร้าง  13 ยุทธศาสตร์ 4 กลุ่มนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม

               สำหรับพัทยาเป็นเมืองปกครองพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครฯ ที่จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาขึ้นมาดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระ 4 ปี สมาชิกสภาเมืองพัทยา 24 คน และรองนายกมาจากการแต่งตั้งอีก 4 คน และสามารถหาทีมที่ปรึกษาได้โดยการพิจารณาของนายกเมืองพัทยา ส่วนระหว่างการเลือกตั้งปลัดเมืองพัทยาจะทำหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยา อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งในครั้งนี้คาดว่าจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันที่ 17 มิถุนายน 55 ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากทีมอื่นนอกจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์พัทยา - พัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - patttaya - เรารักษ์พัทยา - เลือกตั้งพัทยา 55 - สมาชิกเขต 1 - สมาชิกเขต 2 - สมาชิกเขต 3 - สมาชิกเขต 4

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์พัทยา - พัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - patttaya - เรารักษ์พัทยา - เลือกตั้งพัทยา 55 - สมาชิกเขต 1 - สมาชิกเขต 2 - สมาชิกเขต 3 - สมาชิกเขต 4

        นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 2

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์พัทยา - พัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - patttaya - เรารักษ์พัทยา - เลือกตั้งพัทยา 55 - สมาชิกเขต 1 - สมาชิกเขต 2 - สมาชิกเขต 3 - สมาชิกเขต 4

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3


เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์พัทยา - พัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - patttaya - เรารักษ์พัทยา - เลือกตั้งพัทยา 55 - สมาชิกเขต 1 - สมาชิกเขต 2 - สมาชิกเขต 3 - สมาชิกเขต 4

  นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกลุ่มเรารักษ์พัทยา - พัทยา - อิทธิพล คุณปลื้ม - เมืองพัทยา - ข่าว - จังหวัดชลบุรี - patttaya - เรารักษ์พัทยา - เลือกตั้งพัทยา 55 - สมาชิกเขต 1 - สมาชิกเขต 2 - สมาชิกเขต 3 - สมาชิกเขต 4

        ทีมเรารักษ์พัทยา ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา นำโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา